สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม., จว.ล.ป., จว.ล.พ. และ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำปาง,
จังหวัดลำพูน และ จังหวัดพิษณุโลก ห้วงวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามถวายความปลอดภัย
ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ