สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
มื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมติดตามถวายความปลอดภัย ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ