สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ร. และ จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา
ห้วงวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตามถวายความปลอดภัยขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ