สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงมาเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ (ววท.๔๕) ในหัวข้อ "ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
( Seedling Innovation For Sustainable Development ) โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมติดตามถวายความปลอดภัย
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย