วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการคัดกรอง COVID – 19 กำลังพลของกรมทหารพรานที่ 33 ที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติงานในการรักษาความสงบพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 125 นาย โดยมีการคัดกรอง COVID – 19 จากทีมส่งเสริม/เวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำการคัดกรอง วัดไข้  ซักประวัติ ลงข้อมูลระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID – 19 (DDC care) เพื่อติดตามอาการ 14 วัน โดยทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (swab) ทุกนาย เพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 หากมีไข้หรือมีอาการผิดปกติ เมื่อทำการเก็บตัวอย่างแล้ว (swab) จะให้มาพักคอยที่หอผู้ป่วยที่ควบคุมโรคโดยเฉพาะที่เป็นโรคเดียวกัน (Cohort ward) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อไป