เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 11.15 น. ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่   พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย  แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นมา ทำให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนออกไป กองทัพบกโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จึงได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยให้กระจายสนามสอบคัดเลือกไปตามพื้นที่ของทุกกองทัพภาค เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ  สำหรับในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสนามสอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดูแลผู้สมัครสอบ และผู้ปกครองให้ได้รับความสะดวกในการสอบครั้งนี้ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกครั้งนี้ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. จัดระบบการคัดกรองผู้สมัครสอบ และผู้ปกครอง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
2. จัดรถครัวสนาม ในการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับผู้สมัครสอบและผู้ปกครอง
3. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติในการสอบและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)