เมื่อ 19 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. พ.อ.ประสิษฐิพงศ์   มูลดี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. มอบหมายให้  พ.อ.นิรันดร   พรหมมิรัตน์  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทของ  กอ.รมน.กับการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ประจำปี  2563  มีผู้รับการอบรมจาก  5  อำเภอ  จว.พ.ย. (อ.เชียงคำ,อ.ปง,อ.เชียงม่วน,อ.จุน,อ.ภูซาง )รวม  400  คน  ณ  หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ต.หย่วน  อ.เชียงคำ จว.พ.ย.  โดยมี ร.อ.ธรรมนัส   พรหมเผ่า   รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย