เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ เทศบาลตำบลงิ้วงาม ออกปฏิบัติการจำกัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ความรู้ รู้จักการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการตระหนักรู้ และเป็นการยับยั้งโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค ในสภาวะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นควันยากำจัดยุง มอบทรายอะเบท ให้กับประชาชน และกำจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาวะอนามัยให้กับชุมชน เป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้“ป้องกัน กำจัด ดูแลให้พี่น้องประชาชน ห่างไกลโรคไข้เลือดออก”