พลตรี ดุษิต  ปุระเสาร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 กำหนดเดินทางไปสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563เวลา 09.30 นาฬิกา
กองทัพภาคที่ 3 กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัด       196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีทหารกองเกินเข้าประจำการของกองทัพภาคที่ 3 ในปี 2563 มีจำนวน 14,965 นาย
แม่ทัพภาคที่ 3 กำหนดให้จัดชุดสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล  และรับทราบปัญหาการดำเนินการตรวจเลือ