- เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับคณครูโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน และคณะครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้ความรู้กับลูกเสือ-เนตนารี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว และการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ New Normal เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า และใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างปกติสุข