พลตรี ดุษิต  ปุระเสาร์  เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น ประธานนำกำลังพลกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณวัดและเป็นการรองรับสถานปฎิบัติธรรมของวัดอรัญญิก ในการนี้กองพลทหารราบที่ ๔ สนับสนุนเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้  จัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้(ขุดหลุม) พร้อมกำลังพลจำนวน ๒๐๐ นาย และจัดเตรียมต้นไม้สำหรับปลูกในการจัดกิจกรรม ฯ จำนวน ๓๐๐ ต้น  , มณฑลทหารบกที่ ๓๙ จัดกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๓๐๐ นาย เตรียมสถานที่ปลูก (ขุดหลุม) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ และ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดรถพยาบาลเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดคัดครอง ไว้บริการ