เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3  ได้นำกำลังพล ภายใน บก.ทภ.3/ศปก.ทภ.3  ทำการฝึกเดินทางไกลของกำลังพลภายใน บก.ทภ.3/ศปก.ทภ.3 ประจำปี 2563  จากกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ไปจนถึงบริเวณวัดพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดพลายชุมพล ซึ่งจากการเดินทางไกลครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้กำลังพลภายใน บก.ทภ.3/ศปก.ทภ.3 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อม ที่จะสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจได้ทุกรูปแบบต่อไป