วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่  3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระ-นเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม“Thailand Smart Soldiers Strong Man Challenge” (สานพลังไทยใจมั่นคงปีที่ 3 ) ของกองทัพภาคที่ 3 ที่ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่  3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดกิจกรรม “Thailand Smart Soldiers Strong Man Challenge” (สานพลังไทยใจมั่นคงปีที่ 2 )  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของกองทัพบก ตลอดจนปรับเปลี่ยนท่าทีทัศนคติของเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยด้านความมั่นคงในอนาคต
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของกองทัพบก ผ่านกิจกรรมกีฬาการทดสอบร่างการทหารรูปแบบใหม่ประยุกต์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย
3. เพื่อขยายผลเครือข่ายโดยการบูรณาการร่วมสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร นักศึกษาวิชาทหาร อส.กร. และเยาวชนผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่ทำประโยชน์ และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563   โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 14 ทีม ประกอบด้วย กองพลจำนวน 4 ทีม และมณฑลทหารบก จำนวน 10 ทีม  การจัดทีมแข่งขันหน่วยละ 1 ทีมๆ ละ 6 นาย ประกอบด้วยทหาร 2 นาย,นักศึกษาวิชาทหาร 1 คนประชาชน 3 คน อายุ 18 – 24 ปี โดยจัดให้มีอะไหล่ทีมละ (จำนวน 2 นาย) ทหาร 1 นาย และนักศึกษาวิชาทหารหรือประชาชน 1 คน และ อส.กร.1 คน (ไม่จำกัดอายุ)การแข่งขันมีกิจกรรม 3 กลุ่มย่อยประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทีม อุดมการณ์ความรักชาติ และแนวคิดทำความดีเพื่อส่วนร่วม
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทดสอบร่างการเพื่อความพร้อมรบรูปแบบใหม่ จำนวน 6 สถานี  ประกอบด้วย สถานีท่ายกน้ำหนัก 3 ครั้ง , สถานีท่าโยนลูกบอลน้ำหนัก,สถานีท่าดันพื้นละมือ,สถานีท่าวิ่ง-ลาก-ยก,สถานีท่าโหนยกเข่าแตะศอก และสถานีวิ่ง 2 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 3  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การทำ CPR