เมื่อ 30 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ม.1 โดย ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ประชาชนจิตอาสา ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ (วันที่ 11) เพื่อให้แล้วเสร็จ และมอบให้กับ นายอุดร จำปาศักดิ์ อายุ 67 ปี ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 บ.ห้วยระหงษ์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และป่วยติดเตียง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก (เสียชีวิตเมื่อ 24 ส.ค. 63) โดยมี น.ส.วนิดา จำปาศักดิ์ อายุ 20 ปี (บุตรสาว) เป็นผู้ดูแล ที่จะต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลบิดา และมีรายได้หลักเพียงจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของบิดา จำนวน 600 บาท/เดือน โดยงบประมาณในการสร้างบ้านดังกล่าวได้รับเงินการบริจาคจากพี่น้องประชาชนผู้ใจบุญผ่านโดยเข้าบัญชีของ น.ส.วนิดา จำปาศักดิ์ โดยตรง ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีความคืบหน้าในการสร้างบ้านประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ และให้แล้วเสร็จต่อไป
# เราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน #