ที่หน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ได้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบ  การบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง

 พล.อ. ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร และ พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3

โดยได้มีการบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเอกาทศรถ จากนั้นได้มีการลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่ มทภ.3 พร้อมทั้งส่งมอบธงประจำหน่วยและเอกสารรับส่งหน้าที่แก่ มทภ.3 ท่านใหม่โดย พล.อ. ฉลองชัย ชัยยะคำ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขึ้นดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหาร  ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่า           จะทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมและจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานเพื่อสรรสร้างความมั่นคงความสงบสุขและความรักความสามัคคีในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือต่อไป