สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ฯ
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร
โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จัวหวัดพิษณุโลก