กองทัพภาคที่ 3 ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ วัดวังพิกุลวราราม อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานในพิธี   กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 กำลังพลและครอบครัว                        หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีทอดกฐินสามัคคี เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้กำหนดพิธีทอดกฐิน ณ วัดวังพิกุลวราราม อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ เพื่อนำไปปฏิสัณฐาน บูรณะซ่อมแซม      และใช้จ่ายในกิจของพระสงฆ์วัดวังพิกุลวราราม โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,082,888.25 บาท
กฐิน คือ การทอดกฐินถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้น อานิสงส์        หรือผลดีจึงมีหลายประการ กล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้-จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษา ศาสนสถาน และศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป