กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 
                                                        *********************************************************************
 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 1300 น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมี พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์​ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง
กองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา          ขุดลอกคูคลอง, พัฒนาในพระราชวังจันทน์,พัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านหน้าพระราชวังจันทน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต                                พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน