วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3/ ผอ.รมน.ภาค 3 ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปี 2564 

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ สโมสรกองทัพบกการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปี 2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการมอบนโยบาย เพื่อนำไปยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นผลงานโดยรวมที่ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน กอ.รมน. จะต้องเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มและลุกไว” เช่น การแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยการพร้อมรับ การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และผู้บริหารของการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ส่วนกลาง)