กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จัดชุดจิตอาสา ให้การช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบค่ายค่ายวชิรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (ดยได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคและเมล็ดพันธุ์พืชผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี รวมถึงหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้กับประชาชนในพื้นพี่รอบค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก โดนเน้นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกองทัพบก ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีนโยบายให้หน่วยทหารลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน ต่อไป