เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พัฒนาคูคลอง ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณคลองคูณ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งลำคลองแห่งนี้มีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชและผักตบชวา ปกคลุมกีดขวางการไหลเวียนของน้ำ และเพิ่มเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนนี้ ดังนั้นหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร เทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา จึงร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างพร้อมเพียงกัน โดยร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนา คูคลอง สืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประชาชนมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป