เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเซษฐ์ ชื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564 จำนวน 435 ทุน จัดสรรทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษา และ ทุนทั่วไป ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้พยายามที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานของกำลังพลในสังกัดโดยการให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจ ได้มีความพากเพียร และอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน ตอบแทนในความขยันหมั่นเพียรและมีความความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นคนดีของชาติสืบไป