วันที่ 5 มิถุนายน 2564 พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก (แบบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 – 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบ คือ สนามสอบที่ 1 ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบสนามสอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 มีผู้เข้าสอบจำนวน 797 คน สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายกองพลทหารราบที่ 7 รับผิดชอบสนามสอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 7 มีผู้เข้าสอบจำนวน 723 คน ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งยังได้พบปะผู้ปกครองและให้กำลังใจกับน้องๆ ที่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ อีกด้วย ส่วนสนามสอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารฯ และให้กำลังใจกับผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกด้วยเช่นกัน