ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งการจัดหา การกระจาย และการฉีดวัคซีน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมูให้กับประเทศไทยโดยกำหนดให้เริ่มการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก 1 AstraZeneca (AZ) ให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงวัยและกสุ่มเสี่ยงเนื่องจากเป็นโรค 7 โรค ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิ.ย. 64 กองทัพบก ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ตระหนักดีถึงความมั่นคงดัานสุขภาพของประชาชน และเข้าใจถึงปัญหาในกลุ่มชาวบ้านผู้สูงวัย และมีโรคประจำตัว ที่มักขาดแคลนความสามารถในการเดินทางไปรับวัคซีนอย่างเป็นกลุ่มกัอนแม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงได้จัดโครงการนำร่อง "กองทัพบกอาสาพาประขาชนไปฉีดวัดซีน" โดยร่วมมือกับ เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จัดรถบัสปรับอากาศ นำพี่น้องประชาชน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ ไปฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลสามง่าม ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิ.ย. 64 เป็นเวลา 3 วันเต็ม การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้วยังเป็นการช่วยชาติประหยัดวัคซีน   อีกด้วย เนื่องจากการนำประชาชนไปฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มก้อนตามจำนวนที่กำหนด จะทำให้มีการใช้วัคซีนแต่ละขวดอย่างคุ้มค่าครบตามจำนวนโด๊สในขวดไม่มีวัคซีนเหลือทิ้ง ทั้งนี้กองทัพบกและกำลังพลทุกนาย มุ่งมั่นรับใช้ช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถเราพร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการ , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่ต่อโรคโควิด - 19 โดยเร็วที่สุด เพื่อให้เรากลับมามีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเช่นเดิม