พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคําแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี 2564 และการเตรียมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงแนวทางการฝึกกำลังพลทหารใหม่ของหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่  มณฑลทหารบกที่ 31 ,กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อม เยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรายงานตัวทหารใหม่ อาคารสถานที่สำหรับการรับรายงานตัวทหารกองประจำการ การดำเนินการตามขั้นตอนทางธุรการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงนอน, อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการฝึกทหารใหม่, เครื่องใช้เครื่องแต่งกายสำหรับทหารใหม่ ตลอดจนรับฟังการบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติการฝึกและการตรวจคัดกรองทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ของหน่วยในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ แนวทางการปฏิบัติและการกำหนดพื้นที่ควบคุมแบ่งตามโซนสีการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการรับทหารกองประจำการและการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2564 ตามที่กองทัพบกกำหนดไว้ โดย  หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ ได้เลือกใช้กลยุทธ์การจัดการควบคุมไวรัส โควิด - 19  หรือ Bubble and Seal  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการพื้นที่  มุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการพื้นที่ควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อหรือการนำเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเฉพาะภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ ตามแผนการควบคุมโรคที่วางไว้ สำหรับการรับรายงานตัวทหารใหม่ครั้งนี้ โดยมีมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับ ครูฝึก ดำเนินการกักตัว กิน อยู่ หลับ นอนใน Bubble & Sealed ก่อนทำการฝึก 14 วัน โดยให้งดการสัมผัสกับผู้อื่นที่ไม่ใช่หน่วยฝึก จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มาตรการเกี่ยวกับ ทหารใหม่ ทหารกองประจำการทุกนายต้องให้ใส่หน้ากากทางการแพทย์ และ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19  อย่างเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมดูแลของนายสิบเสนารักษ์ ของหน่วย ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่าง ๆ กับผู้ฝึกทหารใหม่ ให้ยึดถือกรอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ