เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  พล.อ. สุพจน์  มาลานิยม เสธ.ทหาร/เสธ.กอ.นชท./เสธ.ศปม. และคณะฯ ลงพื้นตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ สถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 เพื่อรับฟังการบรรยายสถานการณ์รวมถึงมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าว (Organizational Quarantine หรือ OQ) และมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้หน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID–19 ตามนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงกลาโหมและ บก.ทท. ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง มทภ.3/รอง ผอ.ศค.ชท.ทภ.3, นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ต.ก./ผอ.ศส.ชท.จว.ต.ก., พล.ต. อำนาจ ศรีมาก ผบ.กลล.นเรศวร, พ.อ. ชูศักดิ์ ธีรากิจ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ., พ.อ. ประสาน เห็นประเสริฐ ผบ.ฉก.ร.4, พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ