เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopham) วัคซีนพระราชทาน ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปาะบาง  ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้โดยเร็ว ณ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์ สสจ.อุตรดิตถ์ พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก และพันโท สรารักษ์ ชูสกุล รอง ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ตรวจเยี่ยมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ และการเสียสละในการทำเพื่อประชาชน โดยมีลงพื้นที่จัดจุดการบริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopham) วัคซีนพระราชทาน ณ วัดป่าเซ่า ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนมีชุดแพทย์เดินเท้าออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้สะดวก และไม่สามารถเข้ามารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดบริการวัคซีนฯ ได้ เพื่อให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ