เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2564 พลตรี สุริยะ  เอี่ยมสุโร  รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถังออกซิเจน 10 ถัง พร้อมหัวเกจ์ 5 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถังออกซิเจน 10 ถัง พร้อมหัวเกจ์ 5 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ