พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เดินทางไปพัฒนาสัมพันธ์ กับ นิติบุคคลผู้รับประโยชน์จากโครงการ Solar cell ของ กอ.รมน. ปี 2557 เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนโครงการฯ ในพื้นที่ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คือ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 702 Kw. ซึ่งอยู่ในสภาพดีเยี่ยม สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ในช่วงเวลากลางวัน เหลือ 0 บาท  ในการนี้คณะฯได้ขอเข้าชมนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เพื่อการใช้งานในภาคการเกษตรชาวดอย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น รถเข็นสูบน้ำ พลัง Solar ,ตู้อบผลิตผลทางการเกษตร , กังหันบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยมีรศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  รองอธิการบดี และ อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี ให้การบรรยายสรุป สำหรับในพื้นที่ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้เข้าพบปะและพัฒนาสัมพันธ์กับ รักษาการนายกอบต.แม่ทา รวมถึงตรวจสอบระบบสามารถใช้งานได้ดีและหารือเพื่อเตรียมการถ่ายโอน