พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน รับมอบอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ โดยมีผู้แทนจาก กรมการทหารสื่อสาร ซึ่งกองทัพบก ได้มอบหมายมา เป็นผู้มอบให้กับกองทัพภาคที่ 3 สำหรับการนำไปใช้งาน ในการอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ มีคุณสมบัติคือเพื่อตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ หรือบริเวณผิวสัมผัสที่มีความชื้น โดยสามารถบ่งบอกให้เห็นถึงระดับกระแสไฟฟ้าที่รั่ว ได้ถึง 3 ระดับ พร้อมการแจ้งเตือนสถานะด้วยหลอดไฟ (LED ) และด้วยเสียง (Buzzer) โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ 
1.โครงสร้างอุปกรณ์ (ท่อพีวีซี)
2.อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.แบตเตอรี่ 3 Vdc (ถ่านขนาด AA 2 ก้อน)
โดย กองทัพภาคที่ 3 จะนำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่างๆต่อไป ณ Coffee Patio กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564