วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 50,000 หลอด ให้กับ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ให้กับหน่วยขึ้นตรง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10,500 หลอด และพื้นที่อื่นๆของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 39,500 หลอด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( โควิด-19) ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ และประชาชนทั่วไป ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่กองทัพภาคที่ 3 ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกองทัพบก ซึ่งมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลในปริมาณมาก เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งกองทัพภาคที่ 3/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จะได้นำเจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับพระราชทานไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป