ตามที่กองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก กำหนดการเสริมสร้างทักษะงานสายงานกิจการพลเรือน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลกนั้น ในส่วนของวันที่ 23 ธันวาคม 2564 กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์, ชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง (บ้าน วัด โรงเรียน) “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน” โดยมี พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะงานสายงานกิจการพลเรือน ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ณ วัดบึงพร้าว ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้าสัมมนาร่วมกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม กิจกรรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน การบรรยายประกอบการแสดง แสง สี เสียง มอบชุด PPE หน้ากากอนามัย มอบอุปกรณ์กีฬา มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดบึงพร้าว นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, บริการตัดผม, ซ่อมเครื่องยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า จากกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 และรถครัวสนามจากกองพลพัฒนาที่ 3 อีกด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพ, ผ้าห่มกันหนาว, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา ในพื้นที่บ้านดงประโดก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด