วันกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135 ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565 เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตย และแผ่นดินไทย อีกทั้ง ยังเป็นวันที่ทหารใหม่ทุกนาย จะได้เปล่งสัจจะวาจาปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความพร้อมเป็นทหารของชาติโดยสมบูรณ์ที่มีเกียรติศักดิ์ศรี และอุดมการณ์อันแน่วแน่ มีระเบียบวินัย และความสง่างาม พร้อมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้ทหารทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในพิธี ในปีนี้การสวนสนามจะใช้กองพันสวนสนามจำนวน 1 กองพัน 166 นาย จัดจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 มี พ.ท. องอาจ สัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามจากนั้นหน่วยกองพันราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ทำความเคารพแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าปะรำพิธี ประธานนำกล่าวปฏิญาณตน และอ่านโอวาทของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เชิญธงชัยเฉลิมพลกลับเข้าประจำแถว และสวนสนาม โดยมีข้าราชการบรรจุใหญ่ ทั้งนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ทหารใหม่จากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสฤษดิ์เสนา และกองบิน 46 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด