เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการสำคัญของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3/รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 พร้อมด้วย พล.ต. วีระวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยได้เดินทางไปกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 จากนั้นได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบุญธรรม - บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติงานของครูเพชรในตม โครงการอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียน ต่อมาได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ที่ ศอป.โครงการ พมพ. ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว บ้านเทอดชาติ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย เสนาธิการทหารบก / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ต่อไป