เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งรองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ดังกล่าว ณ ที่ตั้งหน่วยโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. และมีกิจกรรมปาฐกถาธรรมพิเศษ ณ ที่ตั้งหน่วย ในเวลา 10.00 น. อีกด้วย ในส่วนของหน่วยนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้กำหนดให้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในห้วงวันที่ 20 – 29 เมษายน 2565 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด