เมื่อ 17 พ.ค. 65 ณ ห้องรับรอง 1  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3   ให้การต้อนรับ นาง Patricia Escolano Guiote รองผู้อำนวยการปฏิบัติการภาคพื้นเอเชียคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจากกรุงเจนีวา และคณะเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และเข้าร่วมประชุมใหญ่หัวหน้าสำนักงาน ICRC ทั่วเอเชียที่ประเทศไทยสำหรับการเข้าเยี่ยมและพบปะในครั้งนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้แสดงความขอบคุณทางกองทัพภาคที่ 3 สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานของ ICRC ในห้วงที่ผ่านมาตลอดการส่งเสริมความร่วมมือในอนาคตสำหรับ “คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ” (ICRC :  International Committee of the Red Cross) เป็นสถาบันสังคมสงเคราะห์อิสระมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชาติสมาชิกยอมรับให้เป็นองค์กรอิสระตามหลักการมนุษยธรรมนานาชาติ (international humanitarian law) แห่งข้อตกลงเจนีวา (Geneva Conventions) ซึ่งถือเป็นกฎหมายนานาชาติตามธรรมเนียมมีหน้าที่ตั้งแต่แรกตั้งคือปกป้องผู้รับเคราะห์จากสงครามทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทั้งการบาดเจ็บจากสงคราม การลี้ภัย เชลยสงคราม และพลเรือน ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป