เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  ประจำปี 2565  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมกอปรกับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)  โดยนำนโยบาย และมาตรการในการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหารือกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องของการดำเนินการในการควบคุมการส่งออกสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด และการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกส์