เมื่อ พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565   พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3  รุ่นที่ 3 ในวันที่ 26  พ.ค.2565  ณ ห้องลพบุรี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40  ราย  ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร  ตำรวจ จำนวน 18 นาย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 7 ราย  และนักธุรกิจภาคเอกชน จำนวน 15 ราย ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจัดส่งผลให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมพลังมวลชน ในระดับผู้บริหาร และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของกองทัพบก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยมีเนื้อหาวิชาที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ภาควิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายการสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ภารกิจและการดำเนินงานของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 ปัญหาภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ การเดินตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ และความยั่งยืนรวมทั้งการสื่อสารดิจิทัล ภาคปฏิบัติประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา การเสวนาระดมความคิดเห็น การทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และการดำเนินงานจิตอาสา ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นเครือข่ายและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ ในนามของสมาชิก พสบ.ทภ.3 ต่อไป