วันที่ 6 ก.ค. 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พระราชทาน ณ คลังน้ำมันพิจิตร  ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS Group รวมทั้งกำลังพลและพี่น้องเกษตรกร    ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 9 ครัวเรือน  รวมทั้งสิ้น  2,385  กิโลกรัม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่แปลงนาข้าวด้านทิศตะวันตกของคลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 143 ไร่ สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พระราชทาน  เกษตรกรจะนำไปเพาะปลูก ในรอบการทำนาปี 2565 นี้  ช่วงเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน  ส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารเคมีและบางส่วนจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อขยายโครงการต่อไป อันจะเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมี และลดการเผาทำลายวัชพืช