วันนี้ (27 ต.ค.65) เวลา 16.00 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณ กันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จากนั้นเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เฝ้ารับเสด็จ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา  ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก/ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัย ว่าประมาณปี 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงสร้างขึ้น ต่อมาปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารภายในวัด มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ อาทิ พระวิหารพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย มีขนาดหน้าตักกว้าง  5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก มีพุทธลักษณะงดงาม และเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน นอกจากนี้ยังมีพระเสสันตปฏิมากร หรือ "พระเหลือ" เป็นพระพุทธรูปที่นำเศษทองสัมฤทธิ์ ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดามาหล่อปัจจุบันวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมี พระสุธรรมมุนี รักษาการเจ้าอาวาส