เมื่อ 14 ธ.ค.65 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค3) รุ่นที่ 2/65 โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีด้วย ศอญ.จอส.พระราชทาน โดย รร.จอส.พระราชทาน ได้กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65 ประจำปี 2565 ของ ศฝ.จอส.ภาค ๓ในระหว่างวันที่ 13 - 29 ธ.ค. 65 ณ ศฝ.จอส.ภาค 3 บน.41 อ.เมือง จว.ช.ม. มีผู้เข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น 200 คน ณ หอประชุมเดชะตุงคะ บน.41 อ.เมือง จว.ช.ม.