วันนี้ 26 ธันวาคม 2565  ที่ ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขาง ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในเขตรับผิดชอบของกองกำลังนเรศวร กองทัพภาคที่ 3  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในการป้องกันประเทศ ด้วยความเสียสละ ในโอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายและครอบครัว ที่ทุ่มเทกำลังกายและเสียสละช่วยกันป้องกันอธิปไตยของชาติ