พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เวทีกลาง  ค่ายสมเด็จพระเอกสทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 กองทัพบกมีนโยบายให้จัดกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่นำมาจัดแสดง ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ การมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พร้อมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรม ณ เวทีกลางบริเวณข้างกองพันทหารสารวัตรที่ 31 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พร้อมกันนี้หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ โดยบุตรหลานของกำลังพล และบุคคลภายนอก สามารถร่วมกิจกรรมได้ และบริเวณสนามธารีและลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ รถถัง ปืนใหญ่ ฯลฯ มีอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมและในวันนี้ได้นำโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเก็จพระเอกาทศรถมาให้น้องๆ เด็กและผู้ปกครองได้รับชมอีกด้วย