วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 / ผู้อำนวยการฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้พบปะ ให้กำลังใจ น้องๆทหารใหม่ ในการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำในชีวิตรับราชการทหารกองประจำการ ตามดำริของผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
#กองพันซ่อมบำรุงที่23
#กองบัญชาการช่วยรบที่3
#กองทัพภาคที่3