วันที่ 25 ก.ค.66 พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง  ผู้บังคับการกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้มอบหมายให้ พันโท วิเชียร ถิ่นเดิม นายทหารส่งกำลังบำรุง กองพันซ่อมบำรุงที่ 23ฯ นำ กำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสองริมฝังแม่น้ำน่าน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ฝั่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา) ในการนี้ พลตรี ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรี นพดล  ยงพาณิชย์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยม, ให้กำลังใจกับจิตอาสาของหน่วย  
#จิตอาสา
#กองพันซ่อมบำรุงที่23
#กองบัญชาการช่วยรบที่3
#กองทัพภาคที่3