เมื่อ 28 ก.ค. 66 เวลา 1030 พล.ต.นพดล  ยงพาณิชย์ ผบ.บชร.3 พร้อมด้วย คุณจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.3 และ นขต.บชร.3  ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผล ในพื้นที่ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเป็นการอนุรักษ์พืชไม้ผลไทย ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก จว.พ.ล. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา โดยมี พล.ท. สุริยะ  เอี่ยมสุโร มทภ.3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพล แม่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความปลาบปลื้มใจ และภาคภูมิใจในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้