เมื่อ 20 ส.ค. 66 เวลา 0830 - 1200 พล.ต. นพดล  ยงพาณิชย์ ผบ.บชร.3 มอบหมายให้ พ.อ. วิษณุ  วิจิตรพงษา รอง ผบ.บชร.3 ให้การตอนรับและบรรยายสรุป​ ประวัติหน่วย​ ภารกิจ และการจัด​ บชร.3​ ให้กับคณะอาจารย์และนนร.จปร. ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 71 ศึกษาดูงาน ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จว.พ.ล. โดยมีรายละเอียดในศึกษาดูงานดังนี้
1. ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของหน่วย (พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3)
2. ศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ (พัน.สบร.23 บชร.3)
3. ศึกษาดูงานศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานฯ (ส.พัน.23 ทภ.3)
ทั้งนี้​ ได้มอบงบประมาณคืนสำหรับการจัดอาหารกลางวัน​ ของคณะอาจารย์และนนร.จปร.ชั้นปีที่​ 5​  เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของ​ คณะฯ