เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเทคโนโลยี ให้กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารของหน่วย เพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบกลโกง หรือวิธีการหลอกลวงและกลอุบายในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อเป็นการป้องกัน และไม่ให้เป็นเหยื่อของอาชญากรรม ในการนี้ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23ฯ ได้เรียนเชิญ พันตำรวจโท สืบศักดิ์ แสนเตปิน รองผู้กำกับการ(สืบสวน) สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก จังหวัดอุทัยธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่กำลังพลของหน่วย ณ แหล่งสมาคม กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
#เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเทคโนโลยี
#กองพันซ่อมบำรุงที่23
#กองบัญชาการช่วยรบที่3
#กองทัพภาคที่3