เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ครูทหารใหม่ ซึ่งการฝึกครูทหารใหม่นั้น เป็นการฝึกทบทวนความรู้ ให้กับกำลังพลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นครูทหารใหม่ ให้สามารถปฏิบัติการฝึกได้ตามแนวทางของกองทัพบกได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ต่อไป                                           #การฝึกครูทหารใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                             #กองพันซ่อมบำรุงที่23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           #กองบัญชาการช่วยรบที่3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   #กองทัพภาคที่3