เมื่อ 11 ต.ค.66 เวลา 1300​พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รอง มทภ.3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่และการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัด 2/66 ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยได้เน้นย้ำมาตรการในการป้องกันอันตรายที่จะส่งผลอันตรายต่อทหารใหม่ อาทิเช่น การป้องกันโรคลมร้อนการป่วยของทหารใหม่ที่เสี่ยง ต่อการเสียชีวิตรวมถึงการเน้นย้ำการลงทัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร อีกทั้งยังได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยที่จะ ส่งผลต่อการฝึกทหารใหม่เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการฝึกต่อไป